Budowa stacji wodociągowej w miejscowości
Dziurków gmina Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu stacja Dziurków

SWZ Budowa stacji wodociągowej w m. Dziurków gmina Solec nad Wisłą

Załączniki 1-3 Budowa stacji wodociagiwej w m. Dziurków

Załaczniki 4-7 Budowa stacji wodociagowej w m. Dziurków

Wzór umowy Budowa stacji w m. Dziurków

Projekt robót geologicznych

Decyzja zatwierdzająca projekt

Przedmiar robót

Informacja o środkach odwiert Dziurków

Informacja z sesji otwarcia odwiert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stacja Dziurków

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-09 12:18:05.
Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad
Wisłą (II postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu Modernzacja stacji II

SWZ Modernizacja stacji wodociągowej II

Załączniki 1-3 modernizacja stacji II

Załączniki 4-6 modernizacja stacji II

Załącznik 7 wzór umowy

Przedmiar sanitarny

Przedmiar elektryczny

Projekt sanitarny stacja II

projekt elektryczny stacja II

SST

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert stacja II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stacja

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-07 13:26:43.
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach (II
postępowanie)

Przedmiar robót OSP Sadkowice II.pdf

Wzór umowy po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa bud. strażnicy OSP w Sadkowicach II

SWZ Rozbudowa OSP Sadkowice II

Załącznik nr 1-3

Załączniki 4-7

Projekt umowy Rozbudowa OSP Sadkowice II

Projekt budowlany OSP Sadkowice

Projekt zamienny

Przedmiar robót

Przedmiar pdf

Zmiana treści SWZ I

Wzór umowy po zmianach

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozbudowa OSP w Sadkowicach

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:51:19.
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa bud. strażnicy OSP w Sadkowicach

Informacja z otwarcia ofert

SWZ Rozbudowa OSP Sadkowice

Formularz ofertowy Rozbudowa OSP Sadkowice

Załączniki 2 do 7

wzór umowy

Projekt rozbudowa OSP w Sadkowicach

Projekt zamienny

Przedmiar robót

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-25 13:04:24.
Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Modrenizacja stacji wodociągowej

SWZ Modernizacja stacji wodociągowej

Formularz ofertowy Modernizacja stacji

Załączniki 2-6

Wzór umowy

Przedmiar sanitarny

Przedmiar elektryczny

projekt sanitarny

projekt elektryczny

Informacja o środkach

Informacja z sesji otwarcia ofert stacja

unieważnienie stacja

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-23 11:26:00.
Plan zamówień publicznych na 2021 roku

Plan zamówień publicznych na 2021r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-28 08:56:07.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus”

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła Plus

SIWZ Zdalna Szkoła +

Formularz ofertowy ZS +

zał. 1.1 Opis przedmiotu i wycena oferty

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zdalna Szkoła +

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Zdalna Szkoła +

Wykaz dostaw ZS +

Zobowiązanie innego podmiotu

Wzór umowy Zdalna Szkoła +

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-25 20:25:39.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu dowóz 2021

SIWZ Dowozy uczniów 2021

Formularz ofertowy dowóz

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia dowozy

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Wykaz urządzeń technicznych - pojazdów

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowu na dowozy 2021

Wzór umowy na dzierżawe autobusu

Trasy Solec nad Wisłą, Pawłowice

Trasy Solec nad Wisłą grafika

Trasy Pawłowice grafika

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Informacja z sesji otwarcia ofert dowozy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-20 22:03:05.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus”

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła Plus T

SIWZ Zdalna Szkoła Plus T

Formularz ofertowy ZS Plus T

zał. 1.1 Opis przedmiotu i wycena oferty

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła Plus

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia ZS Plus

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Zdalna Szkoł Plus

Wykaz dostaw ZS P T

Zobowiązanie innego podmiotu

Wzór umowy

Unieważnienie postępowania Zdalna Szkola + T

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-13 21:47:08.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu odpady 20

zał. nr 7 Wzór umowy po zmianie

SIWZ odpady 20

Formularz ofertowy odpady 2020

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz usług

wykaz narzędzi i urządzeń

Wzór umowy odpady 2020

Uchwała w sprawie regulaminu

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Wyjaśnienie treści SIWZ I

zał. nr 7. Wzór umowy po zmianie

SIWZ odpady 20 po zmianie 30.10

Zmiana treści SIWSZ I odpady 20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpady 20

Informacja z sesji otwarcia ofert odpady

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-10-23 14:33:50.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła Plus

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła Plus

SIWZ Zdalna Szkoła Plus III

Formularz ofertowy ZS Plus

Zał 1.1 Opis przedmiotu zamówienia/ wycena

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła Plus

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zdalna Szkoła Plus

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Zdalna Szkoł Plus

Wykaz dostaw

Zobowiązanie innego podmiotu

Wzór umowy Zdalna Szkoła Plus

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-25 22:03:56.
Przebudowa ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą od
km 0+006,35 do km 0+105,50 wraz z wykonaniem
chodnika

Wzór umowy

SST

Stała organizacja ruchu

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Przebudowa ulicy Jana Wnuka

Formularz ofertowy ulica Jana Wnuka

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Wzór umowy Jana Wnuka

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Przedmiar cz.1

Przedmiar cz. 2

Projekt techniczny

Projekt organizacji ruchu

SST

Informacja z sesji otwarcia ofert Jana Wnuka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Jana Wnuka

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-24 13:59:39 | Data modyfikacji: 2020-09-24 14:00:43.
Remont elewacji południowej wraz z montażem
zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad
Wisłą (II postępowanie)

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Remont elewacji ratusza II

Formularz ofertowy elewacja

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Przedmiar robót elewacja

Projekt budowlany opis

Projekt bud. 1-20

Projekt bud. 21-30

Kolorystyka

Zegar decyzja

Zegar opis

SST

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-29 10:56:10.
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Pawłowicach

Ogłoszenie o zamówieniu oświetlenie boiska

SIWZ budow oświetlenia boiska

Formularz ofertowy budowa oświetlenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy oświetlenie boiska

Przedmiar robót oświetlenie boiska

Projekt techniczny

Rys 1

Rys 2

Rys 3

SST oświetlenie boisk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 1 budowa oświetlenia boiska

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:40:02.
Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach
projektu pt. „Uczniowie z potencjałem -
podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie
Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu II

SIWZ dostawa sprzętu II

6. Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Informacje podatkowe

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienie tresci SIWZ 3

Informacja z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-10 11:08:49.
Remont elewacji południowej wraz z montażem
zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Remont elewacji

SIWZ Remont elewacji

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Przedmiar robót ratusz

Projekt opis

projekt 1-20

projekt 21-30

kolorystyka

Zegar decyzja

Zegar opis

Informacja z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:13:21.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus” (drugie postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła II

SIWZ Zdalna Szkoła II

Formularz ofertowy ZS II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wycena oferty

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła Plus II

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia ZS II

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ZS II

Wykaz dostaw

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Wyjasnienie treści SIWZ ZS II

Opis przedmiotu zamówienia ZS II po zmianie

Zmiana treści SIWZ ZS II 1

Wyjaśnienie treści SIWZ II 2

Wyjaśnienie treści SIWZ II 3

Informacja z otwarcia ofert ZS II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-01 22:11:35.
Przebudowa drogi gminnej Nr 190615W w
miejscowości Zemborzyn Pierwszy na długości 990
mb.

Ogłoszenie o zamówieniu Zemborzyn Pierwszy

SIWZ Przebudowa drogi Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Projekt umowy

Przedmiar robót Zemborzyn

SST

Sprostowanie pozycji przedmiaru

Przedmiar po sprostowaniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:24:05.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus”

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła

SIWZ Zdalna Szkoła

Formularz ofertowy ZS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia ZS

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 4

Wykaz dostaw

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy ZS

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert ZS

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-19 19:40:34.
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Solec
nad Wisłą – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg I

SIWZ Przebudowa dróg I

Formularz ofertowy przebudowa dróg I

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy przebudowa dróg I

Przedmiar robót Glina (Kielochówka)

Przedmiar robót Glina Zemborzyn

Dokumentacja techniczna Glina

SST przebudowa dróg

Informacja z otwarcia ofert 17.06.2020.pdf

Unieważnienie cześci 2 postępowania

Informacja o wyborze oferty cz. 1

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-01 15:26:59.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą
-etap II

SST znaki pionowe

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisła - etap II

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej - etap II

Formularz ofertowy 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 3

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 4

Wykaz robót 5

Wykaz osób 6

Zobowiązanie innego podmiotu 7

Wzór umowy 8

Przedmiar robót

Projekt część opisowa

Plan zagospodarowania

Niweleta

Przekrój konstrukcujny

Przekrój zjazd publiczny

Projekt stałej organizacji ruchu

SST ogólna

SST Roboty pomiarowe

SST Profilowanie podłoża

SST Skropienie

SST podł. stab. cem.

SST wyrównanie podbudowy

SST wartwa śceralna

SST znaki pionowe

Informacja z otwarcia ofert Gostecka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-14 17:18:35.
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego
oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach
projektu pt. „Uczniowie z potencjałem -
podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie
Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ dostawa wyposażenia

Załącznik 6a Dostawa sprzętu komputerowego

Załącznik 6b Dostawa sprzętu multimedialnego

Załącznik 6c Dostawa sprzętu do robotyki

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- termin składania ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ II i zmiana SIWZ

Zał. nr 6b po zmianach

Wyjaśnienia treści nr 3 i zmina

CPU test

GPU test

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 termin

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4

Wyjaśnienia SIWZ 5

Informacja z otwarcia ofert wyposażenie

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert i unieważnieniu postępowania

Informacja o ponownym odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty cz. 1

Informacja o wyborze oferty cz. 3

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-03 14:36:41.
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Solec nad
Wisłą: przy Szkole Podstawowej w Solcu nad
Wisłą i przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu budowa boisk wielofunkcyjnych

SIWZ Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Solec nd Włsłą

Formularz ofertowy budowa boisk wielofunkcyjnych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Przedmiar robót Solec

Przedmiar robót Pawłowice

Projekt architektoniczny Solec

Projekt architektoniczny Pawłowice

Projekt drogowy Solec

Projekt drogowy Pawłowice

SST Solec

SST Pawłowice

Wyjasnienie treści SIWZ nr 1

Przedmiar Solec po zmianie

Przedmiar Pawłowice po zmianie

Wyjasnienie treści SIWZ nr 2

Opinia geotechniczna Solec nad Wisłą

Opinia grotechniczna Pawłowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

zmiana SIWZ 1.doc

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-22 09:16:17.
Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień 2020

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-14 07:40:11.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą w 2020
roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dowóz dzieci 2020

SIWZ dowozy 2020

Formularz ofertowy dowóz 2020

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat

Wykaz urządzeń technicznych

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy dowozy

Wzór umowy autobus

Trasy dowozów

Wyjaśnienie treści SIWZ

Opis tras

Trasy Solec

Trasy Pawłowice odwozy

Trasy Pawłowice

Informacja z otawrcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 21:20:25.
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i
zewnętrznej oraz okien w budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą (II postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu stolarka Ratusz II

SIWZ stolarka Ratusz II

Formularz ofertowy stolarka II

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót staolarka II

Opis techniczny II

SST

Rysunek okna

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Informacja z sesji otwarcia

Zwaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-20 21:37:29.
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i
zewnętrznej oraz okien w budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenia o zamówieniu Ratusz

SIWZ Ratusz

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy Ratusz

Przedmiar robót Ratusz

Opis techniczny

SSTWiORB

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-30 14:30:44.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą
-etap I

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej w Slcu nad Wisłą etap I

Formularz ofertowy

oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz osób

oświadcznie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót ul. Gostecka

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Lokalizacja

Plan zagospodarowania

Niweleta

Przekrój konstrukcyjny

Przekrój zjazdu ind.

Przekrój zj. publ.

Specyfikacja ogólna

Specyfikacja roboty pomiarowe

Specyfikacja drzewa

Specyfikacja rozbiórki

Specyfikacja roboty ziemne ogólne

Specyfikacja wykopy

Specyfikacja profilowanie

Specyfikacja warstwa odcinająca

Specyfikacja warstwa odsączająca

Specyfikacja podł. stab. cem.

Specyfikacja znaki drogowe

Specyfikacja krawęzniki

Specyfikacja chodniki

Specyfikacja obrzeża

Informacja z otwarcia ofert ul. Gostecka 2 postępowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu ul. Gostecka I etap 2 postępowanie.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 11:24:32.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Solec nad Wisłą

SIWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlych z terenu Gminy Solec nad Wisłą

Formularz ofertowy

Ośwadczenie dotyczące wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oswiadczenie o grupie kapitałowej

Wykaz usług

Wykaz narzędzi

Wzór umowy

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Wyjaśnienia treści SIWZ z 23.05.

Wzór umowy po zmianach z 23.05.

SIWZ ujednolicona po zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.05.

Informacja z otwarcia ofert Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór odpadów komunalnych.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 09:31:07.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą -
etap I

Ogłoszenie ul. Gostecka I

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej I

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postępowaniu

Wykaz osób

Oświadczenieo grupie kapitałowej

wzór umowy ul. Gostecka

Przedmiar robót ul. Gostecka I

Kosztorys ofertowy

Opist techniczny

Lokalizacja

Plan zagospodarowania

Niwelwta

Przekrój konstr

Przekrój zjazd ind

Przekrój zjazd publ.

Specysikacja ogólna

Specyfikacja roboty pomiarowe

Specyfikacja drzewa

Specyfikacja rozbiórki

Specyfikacja ziemne ogólne

Specyfikacja wykopy

Specyfikacja profilowanie

Specyfikacja warstwa odcinająca

Specyfikacje warstwa odsącząca

Specyfikacje podł. stab. cem.

Specyfikacje znaki drogowe

Specyfikacje krawężniki

Specyfikacje chodniki

Specyfikacje obrzeża

Informacja z otwarcia ofert ul. Gostecka

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:09:03.
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Solec
nad Wisłą – etap I

SIWZ

Formularz ofertowy

zalacznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

zalacznik nr 3 oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

Wykaz robót

Załącznik 5 wykaz osób

zalacznik nr 6 oświad. dot. grupy kapit.

załącznik nr 7. Wzór umowy

załącznik nr 8. Przedmiar robót Boiska Kolonia

załącznik nr 9. Przedmiar Kępa Piotrowińska

Projekt budowlany Boiska Kolonia

Plan sytuacyjny Boiska Kolonia

SST Boiska Kolonia

Projekt Kępa Piotrowińska

Plan oritntacyjny Kępa Piotrowińska

SST Kępa Piotrowińska

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych - etap I

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu drogi.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:55:19.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad
Wisłą- etap II

0. SIWZ Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad Wisła - etap II 1b.doc

zalacznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx

zalacznik nr 2 oświadczenie o spełn war

zalacznik nr 4 Oswiad. gr. kapit..doc

zał. 5 Wzór umowy

Zalącznik nr 6 Przedmiar robót.pdf

dokumentacja techniczna 2019.pdf

Obliczenie przegród.pdf

Specyfikacja Techniczna - strona tytułowa.pdf

SST 001 Roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf

SST 002 Stolarka i ślusarka ..pdf

SST 003 Elewacja.pdf

SST 004 Roboty elektryczne..pdf

SST 005 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych..pdf

ST-000 Wymagania ogólne..pdf

Opis techniczny strona tytułowa

Opis techniczny strona tytułowa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OSP II

zalacznik nr 3 oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

Informacia z otwarcia ofert OSP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OSP Solec II

 Ogłoszenie o zamówieniu OSP II 1a....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:27:49 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:42:54.
Plan zamówień na 2019r.
 Plan zamówień na 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-31 15:22:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dowozy 2019
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dowozy 2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:14:43.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami wymaganymi do złożenia oferty

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:37:07.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu na
Wisłą - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Opis techniczny

Inwentaryzacja rys.1

Rzut w poziomie parteru rys. A.2

Elewacja frontowa i tylna rys.A.15

SST roboty rozbiórkowe i demontażowe

SST Stolarka i ślusarka

Roboty elektryczne

Wymagania ogólne

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-27 12:38:42.
Przebudowa drogi gminnej Sadkowice-Kolonia
Nadwiślańska

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:43:17.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad
Wisłą-etapI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Opis techniczny

Inwentaryzacja rys.1

Rzut w poziomie parteru rys.A.2

Elewacja frontowa i tylna rys.A.15

SST Roboty rozbiórkowe i demontażowe

SST Stolarka i ślusarka

SST Roboty elektryczne

SST Wymagania ogólne

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:51:24.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą -
etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

lokalizacja

PZT

Niweleta

Specyfikacja techniczna ogólna

Specyfikacja techniczna - roboty pomiarowe

Specyfikacja techniczna - wycinka drzew i krzewów

Specyfikacja techniczna -roboty rozbiórkowe

Specyfikacja techniczna - roboty ziemne

Specyfikacja techniczna - wykopy

Specyfikacja techniczna - profilowanie podłoża

Specyfikacja techniczna - warstwa odcinająca

Specyfikacja techniczna - warstwa odsączająca

Specyfikacja techniczna - podłoże stabilizowane cementem

Specyfikacja techniczna - znaki pionowe

Specyfikacja techniczna - krawężniki

Specyfikacja techniczna - chodniki

Specyfikacja techniczna - obrzeża

Przekrój konstrukcyjny - rys. 4.1

Przekrój przez zjazd - rys. 4.2

Przekrój przez zjazd publiczny - rys.4.3

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:21:29.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:52:47.
Remont dachu budynku Ratusza Miejskiego w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczace spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące o przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót dach

Przedmiar robót instalacja odgromowa

architektura rys5

architektura rys6

architektura rys13

architektura rys14

architektura rys15

architektura rys16

ekspertyza konstrukcyjna

mykol rys2

Obliczenia

opinia mykol

Opis Ratusz

Opis techniczny

Opis techniczny instalacji odgromowej

instalacja odgromowa rys1

Instalacja odgromowa rys2

Specyfikacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-01 16:16:43.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

SIWZ Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy Zemborzyn Pierwszy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej Zemborzyn Pierwszy

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób bioracych udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy Zemborzyn Pierwszy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy Zemborzyn Pierwszy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu Zemborzyn Pierwszy.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:41:33.
Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze
sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z dnia 10-07-2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Samochód

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu

Oświadczenie o wykluczeniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz dostaw

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Wzor umowy

Zobowiązanie

Wyjaśnienia z dnia 04-07-2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 z dnia 05-07-2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z dnia 10-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-03 15:16:21.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

SIWZ Zemborzyn

Formularz ofertowy Zemborzyn

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej Zemborzyn

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy Zemborzyn

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-30 10:57:22 | Data modyfikacji: 2018-06-30 11:19:09.
Remonty budynków użyteczności publicznej w
gminie Solec nad Wisłą - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Projekt architektoniczno - budowlany - strona tytułowa

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

Rysunek I.3 (dot. części I)

Rysunek I.4 (dot. części I)

Rysunek A.4 (dot. części I)

Rysunek A.12 (dot. części I)

Rysunek A.13 (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dot. części I)

Przedmiar robót dla części I

Przedmiar robót dla części II

Przedmiar robót dla części III

Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 02-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:58:28.
Remont dachu budynku Ratusza Miejskiego w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót

architektura rys5.pdf

architektura rys6.pdf

architektura rys13.pdf

architektura rys14.pdf

architektura rys15.pdf

architektura rys16.pdf

ekspertyza konstrukcyjna.pdf

mykol_rys2.pdf

Obliczenia.pdf

opinia_mykol_solec.pdf

Opis Solec Marcin.pdf

Opis techniczny.pdf

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14-06-2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 14-06-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:18:08.
Remonty budynków użyteczności publicznej w
gminie Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

Projekt architektoniczno - budowlany - strona tytułowa

Rysunek I.3 (dot. części I)

Rysunek I.4 (dot. części I)

Rysunek A.4 (dot. części I)

Rysunek A.12 (dot. części I)

Rysunek A.13 (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dot. części I)

Przedmiar robót dla części I

Przedmiar robót dla części II

Przedmiar robót dla części III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:20:45.
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczęce spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

zdjęcia stanu obecnego

Projekt zagospodarowania terenu (str. 4)

Rysunek techniczny (str. 8)

Rysunek techniczny (str. 9)

Rysunek techniczny (str. 10)

Rysunek techniczny (str. 11)

Rysunek techniczny (str. 12)

Rysunek techniczny (str. 21)

Rysunek techniczny (str. 22)

Rysunek techniczny (str. 23)

Rysunek techniczny (str. 24)

Rysunek techniczny (str. 25)

zdjęcie przykładowej tablicy

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 16-04-2018 r.

Wyjaśnienia SWIZ z dnia 20-04-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:08:02.
Modernizacja dróg gminnych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Formularz oświadczenia dotyczęcego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót dla cz. I - Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w km od 1+000 do 1+700 w miejscowości Sadkowice

Przedmiar robót dla części II - Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w miejscowości Przedmieście Dalsze na długości 300 mb

Przedmiar robót dla cz. III - Remont drogi nr ewid. 45 w Pawłowicach

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:06:06.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W 2018 ROKU
 Plan

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:23:55 | Data modyfikacji: 2018-01-24 15:25:38.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:23:55
Data modyfikacji: 2018-01-24 15:25:38
Opublikowane przez: Marcin Teske